HP LaserJet 9000 Printer series - Drukowanie zlecenia przy użyciu podczerwieni

background image

Drukowanie zlecenia przy użyciu podczerwieni

W przypadku dużych zleceń drukowanie pr zy użyciu szybkiego por tu hp na podczer wień może okazać się wolniejsze niż drukowanie
przy użyciu przewodu podłączonego bezpośrednio do por tu równoległego.

Drukowanie zlecenia

1

Ustaw komputer przenośny (lub inne ur ządzenie przenośne wyposażone
w por t podczer wieni zgodny z normą IRDA) w odległości maksymalnie 1 metra
od urządzenia HP FIR Connect. Por t podczer wieni należy ustawić pod kątem
+/- 15 stopni, aby uzyskać właściwe połączenie.

Uwaga

Aby zapobiec przer waniu połączenia w trakcie drukowania, należy sprawdzić, czy
por t wysyłający pozostaje w zasięgu działania i czy między por tami nie ma żadnej
przeszkody, takiej jak ręka, kar tka papieru czy nawet bezpośrednie światło
słoneczne.

2

Wydrukuj zlecenie. Na szybkim porcie hp na podczer wień zaświeci się
wskaźnik stanu i, po chwili, na panelu sterowania wyświetlony zostanie
komunikat PRZETWARZANIE ZLECENIA.

Jeśli wskaźnik stanu nie świeci się, zmień położenie szybkiego por tu hp na podczer wień względem por tu urządzenia nadawczego
i wyślij ponownie zlecenie drukowania. Nie zmieniaj nowego rozmieszczenia poszczególnych urządzeń. Jeśli zajdzie konieczność
zmiany położenia któregoś z ur ządzeń, na przykład w celu uzupełnienia papieru, aby utr zymać połączenie, wszystkie ur ządzenia muszą
pozostać w zasięgu wiązki promieni.

Jeśli połączenie zostanie przer wane przed zakończeniem realizacji zlecenia drukowania, zgaśnie wskaźnik stanu szybkiego por tu hp
na podczer wień. Aby kontynuować drukowanie, należy usunąć problem w ciągu 40 sekund. Jeśli w tym czasie połączenie zostanie
wznowione, wskaźnik stanu zaświeci się ponownie.

background image

5 Drukowanie

82

Przer ywanie i wznawianie drukowania

PLWW