HP LaserJet 9000 Printer series - Modyfikowanie obrazu

background image

Modyfikowanie obrazu

Or yginalny obraz można przed wysłaniem modyfikować i oglądać. Na głównym ekranie dot ykowym znajdują się następujące funkcje
modyfikacji obrazu:

z

Zmniejszanie/powiększanie,

z

Regulacja kontrastu,

z

Poprawa jakości.

Dotknięcie pr zycisku

R

ESETUJ

powoduje pr zywrócenie war tości domyślnych wszystkich bieżących ustawień.

Urządzenie jest również wyposażone w funkcję automatycznego skalowania. Jeśli występuje niezgodność pomiędzy formatem
or yginału a formatem kopii, urządzenie automat ycznie oblicza współczynnik zmniejszenia/powiększenia, aby dopasować or yginał do
kopii.