HP LaserJet 9000 Printer series - Podmenu Jakość druku

background image

Podmenu Jakość druku

Niektóre pozycje tego menu są dostępne z poziomu aplikacji lub sterownika (jeśli zainstalowano właściwy sterownik). Ustawienia
dokonane w sterowniku i aplikacji zastępują ustawienia w panelu sterowania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji

“Korzystanie z funkcji sterownika” na stronie 64

.

Pozycja

Wartości

Wyjaśnienie

USTAW

DOPASOWANIE

Przesuwa ułożenie marginesu, aby wyśrodkować obraz na stronie w pionie i poziomie.
Można również dopasować obraz wydrukowany na stronie przedniej do obrazu
wydrukowanego na stronie t ylnej.

ROZDZIELCZOŚĆ=

FASTRES 1200

300

600

FASTRES 1200

Wybierz jedną z poniższych rozdzielczości:

300

: Pozwala uzyskać roboczą jakość wydruków pr zy maksymalnej prędkości

drukowania (50 str./min w przypadku HP LaserJet 9000mfp i 40 str./min w przypadku
HP LaserJet 9000Lmfp). Rozdzielczość 300 dpi jest zalecana do drukowania
niektór ych czcionek i grafik bitmapowych oraz ze względu na zgodność z rodziną
drukarek HP LaserJet III.

600

: Pozwala uzyskać wysoką jakość wydruku przy maksymalnej prędkości drukowania

(50 str./min w przypadku HP LaserJet 9000mfp i 40 str./min w przypadku
HP LaserJet 9000Lmfp).

FASTRES 1200

: Pozwala uzyskać opt ymalną jakość wydruków (porównywalną

z rozdzielczością 1200 dpi) pr zy zachowaniu najwyższej prędkości drukowania
(50 str./min w przypadku HP LaserJet 9000mfp i 40 str./min w przypadku
HP LaserJet 9000Lmfp).

Uwaga

Najlepiej jest zmieniać rozdzielczość z poziomu sterownika lub aplikacji (ustawienia
dokonane w sterowniku i oprogramowaniu zastępują ustawienia w panelu sterowania).

background image

B Menu panelu sterowania

211

Menu Konfiguruj ur ządzenie

PLWW

RET=ŚREDNI

WYŁ.

JASNY

ŚREDNI

CIEMNY

Technologia Resolution Enhancement (REt) służy do wykonywania wydruków
z wygładzonymi liniami, kr zywymi i krawędziami.

Technologia REt poprawia jakość wydruków we wszystkich rozdzielczościach (łącznie
z rozdzielczością FastRes 1200).

Uwaga

Najlepiej jest zmienić ustawienie REt z poziomu sterownika lub aplikacji (ustawienia
dokonane w sterowniku i oprogramowaniu zastępują ustawienia w panelu sterowania).

ECONOMODE=

WYŁ.

WYŁ.

WŁ.

Włącz tr yb Economode (aby oszczędzić toner) lub wyłącz go (dla uzyskania wysokiej
jakości).

Tr yb EconoMode jest przeznaczony do osiągania bardzo niskich kosztów wydruku.
Tr yb Economode działa jedynie w połączeniu z or yginalnymi kasetami z tonerem
firmy HP.

Uwaga

Najlepiej jest włączać i wyłączać tr yb Economode z poziomu panelu sterowania
(ustawienia panelu sterowania zastępują ustawienia dokonane w sterowniku
i oprogramowaniu).

GĘSTOŚĆ

TONERA=3

1 do 5

Wydruk może zostać rozjaśniony lub przyciemniony przez zmianę ustawienia
gęstości tonera. Skala ustawienia sięga od war tości 1 (jasny) do 5 (ciemny), ale
najlepsze wyniki osiąga się pr zy zastosowaniu domyślnej war tości równej 3.

Uwaga

Najlepiej jest zmieniać gęstość tonera z poziomu sterownika lub aplikacji (ustawienia
dokonane w sterowniku i oprogramowaniu zastępują ustawienia w panelu sterowania).

MAŁY FORMAT

PAPIERU

Brak war tości.

Podczas drukowania na wąskich materiałach część rolek utr walacza, które nie mają
kontaktu z materiałem, pęcznieje i może powodować marszczenie papieru.

Pozycja

Wartości

Wyjaśnienie

background image

B Menu panelu sterowania

212

Menu Konfiguruj ur ządzenie

PLWW

UTWÓRZ STRONĘ

CZYSZCZĄCĄ

Brak war tości.

Dotknij pr zycisku Kontynuuj, aby wydrukować stronę czyszczącą (w celu usunięcia
nadmiaru tonera ze ścieżki papieru).

Aby strona czyszcząca mogła prawidłowo wykonać swoje zadanie, należy wydrukować
ją na papier ze przeznaczonym do kopiarek (nie dokumentowym ani szorstkim).
Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie czyszczącej. Pasek postępu pokazuje czas
pozostały do zakończenia procesu.

PRZETWÓRZ STR.

CZYSZCZĄCĄ

Brak war tości.

Pozycja dostępna t ylko, jeśli utworzona została strona czyszcząca (patrz opis powyżej).

Dotknij pr zycisku Kontynuuj, aby przetworzyć stronę czyszczącą. Pasek postępu
pokazuje czas pozostały do zakończenia procesu.

Pozycja

Wartości

Wyjaśnienie

background image

B Menu panelu sterowania

213

Menu Konfiguruj ur ządzenie

PLWW