HP LaserJet 9000 Printer series - Instalacja kart EIO/pamięci masowej

background image

Instalacja kart EIO/pamięci masowej

Firma Hewlett-Packard stale wprowadza nowe narzędzia programowe, współpracujące z urządzeniami i akcesoriami. Nar zędzia te są
dostępne bezpłatnie popr zez Internet (zobacz podręcznik Wprowadzenie na płycie CD, dołączonej do urządzenia lub informacje pod
adresem

www.hp.com/suppor t/lj9000

).

Aby zainstalować kar tę EIO lub ur ządzenie pamięci masowej, należy wykonać następujące czynności:

1

Przed instalacją kar t EIO lub urządzenia pamięci masowej wyłącz urządzenie i wyjmij pr zewód zasilający.

2

Zapoznaj się z przedstawioną na r ysunku lokalizacją kar t EIO lub opcjonalnego urządzenia pamięci masowej, na przykład dysku
twardego.

3

Użyj Menedżera zasobów HP do zarządzania czcionkami na urządzeniu pamięci masowej. W przypadku komputera Macintosh użyj
programu HP LaserJet Utility.

4

Po zainstalowaniu nowego urządzenia wydrukuj stronę konfiguracyjną.

EIO 3

EIO 2

EIO 1

background image

D Polecenia drukarki

237

Uwagi wstępne

PLWW

D