HP LaserJet 9000 Printer series - Instalacja pamięci

background image

Instalacja pamięci

Poniżej opisano instalację dodatkowej pamięci. Przed rozpoczęciem należy wydrukować konfigurację (dotknąć Menu, następnie
dotknąć pozycji Informacje, polecenia Drukuj konfigurację i pr zycisku OK), aby dowiedzieć się, ile pamięci jest zainstalowane
w urządzeniu przed jej rozszerzeniem. Tabela przedstawia maksymalne dopuszczalne rozmiar y pamięci dla każdego gniazda DIMM.

Oznaczenie gniazda na
stronie konfiguracji

Oznaczenie gniazda na
płytce formatyzatora

Opis

Gniazdo 1

J1

Pamięć flash
z oprogramowaniem
sprzętowym

Gniazdo 2

J2

128 MB

Gniazdo 3

J3

128 MB

Gniazdo 4

J4

128 MB

Suma

384 MB

background image

C Pamięć urządzenia i jej rozszer zanie

231

Instalacja pamięci

PLWW

UWAGA

Ładunki elektrostatyczne mogą uszkodzić moduły DIMM. Pr zy chwytaniu modułów DIMM
należy założyć na rękę opaskę ant ystatyczną lub regularnie dot ykać powierzchni
antystatycznego opakowania modułu DIMM, a następnie nieosłoniętego metalu na
urządzeniu.

Instalacja modułów DIMM

1

O ile jeszcze tego nie uczyniono, należy wydrukować stronę konfiguracji, aby
sprawdzić ilość pamięci zainstalowanej w urządzeniu przed jej rozszerzeniem.

2

Wyłącz ur ządzenie. Odłącz pr zewód zasilający i inne kable.

3

Odkręć dwie śruby skr zydełkowe z tyłu urządzenia.

3

2

background image

C Pamięć urządzenia i jej rozszer zanie

232

Instalacja pamięci

PLWW

4

Chwyć za śruby i wyciągnij płytkę format yzatora z urządzenia. Umieść ją na płaskiej,
nieprzewodzącej powierzchni.

5

Wyjmij moduł DIMM z antystatycznego opakowania. Moduł należy trzymać palcami za
krawędzie boczne, a kciukami za krawędź tylną. Dopasuj wycięcia modułu DIMM do
gniazda DIMM (sprawdź, czy zatrzaski po obu stronach gniazda DIMM są otwar te lub
zwrócone na zewnątrz).

Informacje dot yczące maksymalnej ilości pamięci dla każdego gniazda DIMM znajdują
się w sekcji

“Instalacja pamięci” na stronie 230

.

6

Wciśnij moduł DIMM prosto do gniazda (wciśnij mocno). Upewnij się, że zatrzaski po
obu stronach modułu zaskoczyły do wewnątrz (aby wyjąć moduł DIMM, należy zwolnić
zatrzaski).

6

4

5

background image

C Pamięć urządzenia i jej rozszer zanie

233

Instalacja pamięci

PLWW

7

Wsuń płytkę formatyzatora z powrotem do urządzenia i wkręć dwie śruby.

8

Podłącz pr zewód zasilający i wszystkie inne kable. Włącz urządzenie.

8

7

background image

C Pamięć urządzenia i jej rozszer zanie

234

Sprawdzanie instalacji pamięci

PLWW