HP LaserJet 9000 Printer series - Funkcje i zalety urządzenia

background image

Funkcje i zalety urządzenia

Urządzenie HP LaserJet 9000mfp/HP LaserJet 9000Lmfp jest pr zeznaczone dla grup roboczych i pozwala użytkownikom na
przesyłanie czarno-białych lub kolorowych dokumentów w postaci cyfrowej, kopiowanie dokumentów i wysyłanie do urządzenia zleceń
drukowania. Jest urządzeniem samodzielnym i nie wymaga podłączenia do komputera. Wszystkie funkcje, z wyjątkiem drukowania
sieciowego, można wybrać z panelu sterowania ur ządzenia.

Kopiowanie i wysyłanie

z

tr yby obsługi tekstu, grafiki i formatów tekstowo-graficznych;

z

funkcja przer ywania zlecenia (pr zy zakończeniu zleceń kopiowania);

z

wiele stron na arkuszu (układ n stron na arkuszu);

z

animacje informujące o konieczności inter wencji operatora (na pr zykład przy zacięciu papieru);

z

funkcja automatycznej konfiguracji, która dostosowuje wydruk do ustawień urządzenia;

z

możliwość kopiowania książek;

z

obsługa poczty elektronicznej;

z

tr yb oszczędzania energii PowerSave;

z

jednokrotne skanowanie dwustronne.

Kaseta z tonerem

z

strona stanu z poziomem tonera, licznikiem stron oraz informacjami na temat używanych formatów papieru;

z

nie wymaga wstrząśnięcia przed użyciem;

z

wykr ywanie or yginalnej kasety z tonerem firmy HP;

z

automat yczne usuwanie taśmy zabezpieczającej.

background image

1 Podstawy

11

Funkcje i zalety ur ządzenia

PLWW

Opcje obsługi papieru

z

Wejście

Š

Podajnik 1 (podajnik wielofunkcyjny): Wielofunkcyjny podajnik papieru, folii przezroczyst ych, naklejek i koper t.
W podajniku mieści się do 100 arkuszy papieru lub 10 koper t.

Š

Podajniki 2 i 3: Dwa podajniki na 500 arkuszy. Podajniki te automatycznie wykr ywają standardowe format y papieru do formatu
Ledger/A3 i pozwalają na drukowanie na papierze o niestandardowym formacie.

Š

Podajnik 4 (podajnik na 2000 arkuszy): Podajnik ten automat ycznie wykr ywa standardowe format y papieru do formatu
Ledger/A3 i pozwala na drukowanie na papier ze o niestandardowym formacie.

Š

Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): W podajniku tym mieści się do 100 arkuszy papieru.

Š

Moduł druku dwustronnego: Umożliwia drukowanie dwustronne (drukowanie na obu stronach arkusza).

z

Wyjście

Š

Wyjście podajnika ADF: W podajniku t ym mieści się do 100 arkuszy papieru.

Š

Układacz na 3000 arkuszy: Mieści się w nim do 3000 arkuszy papieru.

-

Pojemnik 1 (pojemnik wydrukiem w górę): Mieści się w nim do 125 arkuszy papieru.

-

Pojemnik 2 (pojemnik wydrukiem w dół): Mieści się w nim do 3000 arkuszy papieru. Pojemniki wyjściowe są częścią
urządzeń wyjściowych.

Š

Zszywacz/układacz na 3000 arkuszy: Umożliwia wielopozycyjne zszywanie do 50 arkuszy papieru na zlecenie lub zlecenie
drukowania o maksymalnej grubości 5,5 mm.

-

Pojemnik 1 (pojemnik wydrukiem w górę): Mieści się w nim do 125 arkuszy papieru.

-

Pojemnik 2 (pojemnik wydrukiem w dół): Mieści się w nim do 3000 arkuszy papieru. Pojemniki wyjściowe są częścią
urządzeń wyjściowych.

Š

Wielofunkcyjne urządzenie do wykańczania: Mieści się w nim 1000 arkuszy. Umożliwia zszywanie do 50 arkuszy papieru na
dokument. Dodatkowo umożliwia składanie i zszywanie broszur, które zawierają do 10 arkuszy papieru.

-

Układacz (Pojemnik 1): Mieści się w nim do 1000 arkuszy papieru.

-

Taca odbiorcza broszur (Pojemnik 2): Mieści się w niej do 50 broszur.

background image

1 Podstawy

12

Funkcje i zalety ur ządzenia

PLWW

Możliwości połączeń

z

trzy gniazda rozszerzeń (EIO), które obsługują następujące kar t y:

Š

połączenie o dużej szybkości kopiowania;

Š

dysk twardy;

Š

Fast Ethernet 10/100TX, która może być zastąpiona jedną z poniższych opcjonalnych kar t:

-

USB, por t szeregowy;

-

LocalTalk;

-

Ethernet (10Base-T, 10Base2);

-

Token Ring;

z

połączenie równoległe;

z

złącze HP Fast InfraRed (FIR);

z

złącze Foreign Inter face Harness (FIH) (AUX)

z

złącze HP JetLink;

z

ser wer druku HP Jetdirect.

Funkcje ochrony środowiska

z

Ustawienie tr ybu oszczędzania energii PowerSave zmniejsza zużycie energii (spełnia zalecenia E

NERGY

S

TAR

® – tylko urządzenie

HP LaserJet 9000mfp).

z

Wysoka zawar tość składników nadających się do ponownego wykorzystania

Uwaga

Patr z

“Ochrona środowiska” na stronie 248

, aby uzyskać więcej informacji.

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego

Aktualizacje oprogramowania spr zętowego umożliwiają uaktualnienie oprogramowania sprzętowego ur ządzenia. Aby pobrać najnowszą
wersję oprogramowania, należy pr zejść do strony

www.hp.com/go/lj9000_firmware

i postępować zgodnie z zamieszczonymi na niej

instrukcjami. Oprogramowanie HP Web Jetadmin pozwala w prosty sposób wysłać aktualizacje oprogramowania sprzętowego do wielu
drukarek (należy przejść do strony

www.hp.com/go/webjetadmin

).

background image

1 Podstawy

13

Funkcje i zalety ur ządzenia

PLWW

Dysk twardy HP EIO

Dysk twardy EIO może służyć do przechowywania wybranych zleceń drukowania, obsługuje technologięRIP ONCE oraz na stałe
przechowuje w urządzeniu pobrane czcionki i formularze. W odróżnieniu od standardowej pamięci drukarki wiele elementów na dysku
twardym EIO pozostaje w urządzeniu nawet po jego wyłączeniu. Czcionki pobrane na dysk twardy EIO są dostępne dla wszystkich
użytkowników urządzenia.

Dysk twardy EIO może być programowo zabezpieczony pr zed zapisem celem dodatkowego zabezpieczenia.

Użytkownicy systemu Windows

Narzędzie zar ządzania dyskiem HP (HP Disk Management Utility) służy do usuwania plików i zarządzania czcionkami
w urządzeniu pamięci masowej. Patrz

“Narzędzie zarządzania dyskiem HP” na stronie 262

. Więcej informacji można znaleźć

w pomocy oprogramowania urządzenia.

Firma Hewlett-Packard od czasu do czasu wprowadza nowe narzędzia do użytku z urządzeniami i akcesoriami. Są one dostępne pr zez
Internet. Więcej informacji zawiera podręcznik Wprowadzenie, który znajduje się na płycie CD, dołączonej do urządzenia, oraz strona
internetowa

www.hp.com/suppor t/lj9000

.

Użytkownicy komputerów Macintosh

Narzędzie HP LaserJet Utility służy do pobierania czcionek i plików. Więcej informacji zawiera

“HP LaserJet Utilit y (Macintosh)” na

stronie 19

lub Pomoc online Podręcznika HP LaserJet Utility, dołączona do oprogramowania HP LaserJet Utility.

background image

1 Podstawy

14

Przydatne oprogramowanie podnoszące komfor t pracy

PLWW