HP LaserJet 9000 Printer series - Z

background image

Z

zabezpieczony przed zapisem

dysk 124, 159
dysk RAM 129
dysk ROM 131
plik flash 126

zablokowane menu 121
zacięcia

ident yfikacja miejsc 99
komunikat y 123, 134
ogólne informacje dot yczące usuwania 98
rozwiązywanie powtarzających się problemów 119
ustawienia usuwania 215
usuwanie z lewej osłony 111
usuwanie z obszaru utr walacza 111
usuwanie z wielofunkcyjnego urządzenia do wykańczania 108
usuwanie zacięć, moduł druku dwustronnego 104
usuwanie, Podajnik 2 lub 3 102
usuwanie, Podajnik 4 103
usuwanie, prawa osłona 101

usuwanie, układacz lub zszywacz/układacz/ 106
Patrz także zacięcia zszywacza

zacięcia papieru. Patrz zacięcia
zacięcia zszywacza

rozwiązywanie powtarzających się problemów 161
usuwanie z wielofunkcyjnego ur ządzenia do wykańczania 115
usuwanie ze zszywacza/układacza 112

zainstalowane języki i opcje 176
zalet y i funkcje

cyfrowa dystr ybucja dokumentów 30
kopiowanie 37
urządzenie 10

załamania, rozwiązywanie problemów 150
zamiana A4/letter 206
zapisywanie

ustawienia urządzenia 64
zasoby pamięci 235

zapisywanie zasobów 235
zasilanie, rozwiązywanie problemów 153
zasoby stałe 235
zatrzymane drukowanie, rozwiązywanie problemów 168
zatrzymywanie

zlecenia 23
zlecenia drukowania 82

zatrzymywanie drukowania 82
zawar tość r tęci 251
zawijanie końca wiersza, polecenie PCL 245
zawijanie wierszy, polecenie PCL 245
zawijanie, rozwiązywanie problemów 149
zestaw konser wacyjny drukarki

usuwanie komunikatu 224
wskaźnik 178
zamawianie 129

zestawy konser wacyjne

usuwanie komunikatów 224
wskaźnik 178
zamawianie 129

zestawy znaków

polecenia PCL 241, 245
wybieranie 209

background image

Skorowidz

284

PLWW

zestawy znaków PCL 209
zestawy, konser wacyjne

usuwanie komunikatów 224
wskaźnik 178
zamawianie 129

zlecenia

kont ynuacja pr zer wanych 23
uruchamianie 23
zatrzymywanie 23

zlecenia PostScript, rozwiązywanie problemów 156, 168
zlecenia poufne

drukowanie 71
ustawienia limitu czasu 213
ustawienia panelu sterowania 195
usuwanie 72

zlecenia PS, rozwiązywanie problemów 156, 168
zlecenia sprawdzenia i zatrzymania

drukowanie 78
tworzenie 78
ustawienia limitu czasu 213
ustawienia panelu sterowania 195
usuwanie 79

zlecenia szybkiego kopiowania

drukowanie 76
tworzenie 75
ustawienia limitu czasu 213
ustawienia panelu sterowania 195
usuwanie 77

złącze AUX 12
złącze FIH (Foreign Inter face Harness) 12
złącze Foreign Inter face Harness (FIH) 12
złącze HP JetLink 12
złącze JetLink 12
złożone strony, rozwiązywanie problemów 134
zmarszczki, rozwiązywanie problemów

koper t y 151
strony 150

zmiana

charakter yst yka or yginalnego dokumentu 26
kontrast lub rozmiar obrazu 23, 27

kopiowanie obrazu 45
ustawienia kopiowania 27
ustawienia panelu sterowania 261

zmiana nazwy ur ządzenia w programie Wybieracz na komputer ze

Macintosh 172

zmiana rozmiaru kopii 23
zmniejszanie

jasność kopii 23
kopie 23
kopiowanie obrazu 45
rozmiar kopii 23

znaczenie 28
znak grupy w poleceniach języka PCL 239
znak sparametr yzowany w poleceniach języka PCL 239
znak zakończenia w poleceniach języka PCL 239
znaki

ubytki, rozwiązywanie problemów 146
zestawy znaków 209
zniekształcone, rozwiązywanie problemów 149

znaki przycięcia, drukowanie 63
znaki wodne 64
zniekształcone wydruki, rozwiązywanie problemów 161
zniekształcone znaki, rozwiązywanie problemów 149
zszywacz/układacz

komunikaty 131
lokalizowanie 43
nie rozpoznany 166
rozwiązywanie problemów 163
specyfikacje 11
usuwanie zacięć papieru 106
usuwanie zacięć zszywacza 112
wybór obszaru wyjściowego 44, 57

zszywacz/układacz na 3000 arkuszy 11
zwiększanie

jasność kopii 23
rozmiar kopii 23

zwroty hur towe, powtórne wykorzystanie 250
zwroty, hur t 250

background image

Skorowidz

285

PLWW